by wasit.sam37
. ชื่อ Shiryoku Kensa シリョクケンサ ผู้แต่ง 40mP, Chano ผู้วาด Tama แปลไทย วีใบไม้ผลิ (vBaimaiphli) . พูดคุยกันซักเล็กน้อย... . ก่อนอื่นก็ต้องขอโทษด้วยที่ดองเรื่องนี้เอาไว้นานม...
อ่านต่อ
by wasit.sam37
. ชื่อ Shiryoku Kensa シリョクケンサ ผู้แต่ง 40mP, Chano ผู้วาด Tama แปลไทย วีใบไม้ผลิ (vBaimaiphli) . เรื่องย่อ: มิยาชิตะ เมกุมิ และ สึซึกิ โชเฮย์ เป็นผู้ประสบภัยในเหตุการณ์เครื...
อ่านต่อ
by wasit.sam37
. ชื่อ Shiryoku Kensa シリョクケンサ ผู้แต่ง 40mP, Chano ผู้วาด Tama แปลไทย วีใบไม้ผลิ (vBaimaiphli) . เรื่องย่อ: มิยาชิตะ เมกุมิ และ สึซึกิ โชเฮย์ เป็นผู้ประสบภัยในเหตุการณ์เครื...
อ่านต่อ
by wasit.sam37
. ชื่อ Shiryoku Kensa シリョクケンサ ผู้แต่ง 40mP, Chano ผู้วาด Tama แปลไทย วีใบไม้ผลิ (vBaimaiphli) . เรื่องย่อ: มิยาชิตะ เมกุมิ และ สึซึกิ โชเฮย์ เป็นผู้ประสบภัยในเหตุการณ์เครื...
อ่านต่อ
by wasit.sam37
. ชื่อ Shiryoku Kensa シリョクケンサ ผู้แต่ง 40mP, Chano ผู้วาด Tama แปลไทย วีใบไม้ผลิ (vBaimaiphli) . เรื่องย่อ: มิยาชิตะ เมกุมิ และ สึซึกิ โชเฮย์ เป็นผู้ประสบภัยในเหตุการณ์เครื...
อ่านต่อ
by wasit.sam37
. ชื่อ Shiryoku Kensa シリョクケンサ ผู้แต่ง 40mP, Chano ผู้วาด Tama แปลไทย วีใบไม้ผลิ (vBaimaiphli) . เรื่องย่อ: มิยาชิตะ เมกุมิ และ สึซึกิ โชเฮย์ เป็นผู้ประสบภัยในเหตุการณ์เครื...
อ่านต่อ